Finaer,

requisits
llogaters

Requisits

L’inquilí ha de demostrar uns ingressos que cobreixin dues vegades el lloguer i haurà de disposar d’una antiguitat laboral o comercial de l’almenys 3 mesos.

En cas que algun d’aquests dos requisits no es complís íntegrament, existeix l’opció d’agregar un avalista per a reforçar la sol·licitud amb els seus ingressos. L’avalista no necessàriament ha de conviure amb l’inquilí.

Documentació requerida per a:

TREBALLADORS PER COMPTE ALIENA:

 • FOTO DNI/NIE anvers i revers.
 • CONTRACTE LABORAL (en cas que sigui temporal amb data de finalització dins de l’any, ha de presentar Vida Laboral).
 • Impost sobre la Renda de Persones Físiques (Model 100).
 • ÚLTIMA NÒMINA (o últimes 3 en cas de variables).

AUTÒNOMS:

Activitats empresarials:

  • FOTO DNI/NIE anvers i revers.
  • Form. d’IVA Trimestral o Anual (Model 303 o 390, l’últim del qual disposi).
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Model 100).

Activitats professionals:

  • FOTO DNI/NIE anvers i revers.
  • Form. d’IVA Trimestral o Anual (Model 303 o 390, l’últim del qual disposi).
  • Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (Model 100).

PENSIONISTES

 • FOTO DNI/NIE anvers i revers.
 • Certificat d’administració pública.
 • El justificant d’aquests ingressos (950 euros d’ara endavant).

EMPRESES:

 • Nom, domicili i CIF.
 • Escriptura de constitució.
 • FOTO DNI/NIE anvers i revers de l’administrador.
 • Impost trimestral d’empresa (Model 303).
 • Si estan exempts d’IVA, Model 202.